Nesodden IF har alltid behov for en gruppe dommere til gjennomføring av kamper gjennom året.

Både i klassen 7er og 11er trengs det dommere for å lede kamper:

Nesodden fotball er forpliktet gjennom fotballkretsen og inneha nødvendig antall dommere med oppdatert kurs/kunnskaper i forhold til det antallet lag som er påmeldt i seriespill. Samtidig holder vi eget seriespill i miniputtklassene hvor vi også ønsker å benytte oss av klubbdommere med grunnleggende kompetanse innenfor fotball i de yngste klassene.

Sesongen gjennom er dommere opptatt med serie og cup spill på det enkelte nivå. Mens i treningssesongen  er det behov for dommere i treningskamper både lokalt og i regi av Kretsen.

Dommere med regelkunnskap er med på å heve kunnskapene til spill i samsvar med etiske og grunnleggende prisipper nedfelt av NFF: Handlingsplan NFF

 

Hvem kan bli dommer: 
Det finnes ingen begrensning for å ta dommerkurs og lære seg reglene for fotball. De fleste som deltar på kurs har hatt erfaring med fotball på en eller annen måte tidligere, men mange begynner på en dommerkarrière samtidig som man spiller selv.
Har du lyst til å prøve deg som dommer?
Som fotballdommer i Nesodden IF vil du være en del av en dommergruppe som forhåpentligvis vil øke i antall aktive de nærmeste årene. Vi har i dag dommere som er engasjert helt fra Eliteserienivå, og helt ned til de yngste lagene. NIF ønsker å ta vare på å utvikle dommere i alle klasser også i de kommende årene, og ønsker å legge tilrette for rekruttering og utdanning av dommere som ønsker dette fra fylte 12 år. Vi har som mål å rekruttere flest mulig dommere til de yngste klassene slik at det etterhvert blir en større gruppe autoriserte dommere med autorisasjon og dommeroppdrag i Oslo Fotballkrets.
Hva får du som dommer?
7-er: Som klubbdommer bør du ha fylle 12 år det året du starter. Du får du dømme miniputtkamper på Nesodden, og tjener da noen kr,- per kamp du dømmer. Senere vil du også få muligheten til å ta rekrutteringsdommerkurs og dømme 11’er fotball.11-er Som rekrutteringsdommer Må du være fylt 16 år før du blir autorisert Som autorisert dommer vil du kunne dømme kamper som er satt opp i Oslo Fotballkrets. Disse kampene settes opp i kretsadministrasjonen og honoraret for en kamp avhanger av nivået det dømmes på. I tillegg dekkes reisegodtgjørelse til og fra kamp. Du får dessuten dekning av fotballgruppa til dekking av dommerutstyr (se nærmere vedtatte retningslinjer fra styret). Mest av alt anbefales det allikevel å bli 11-er dommer på grunn av utfordringene dette gir, og mulighetene du har for å nå så langt du vil som dommer.
Kurs:
Lokale kurs for klubbdommere settes opp ved behov, og i hovedsak i forbindelse med egne Cuper vår og høst.
Rekrutteringsdommerkurs settes opp i vinterhalvåret av Oslo fotballkrets. I tillegg arrangeres et kurs i regi av kretsen i forkant av Norway cup.

For kurs i regi av klubb/kretsen ta kontakt med dommeransvarlig for nærmere info.

 

Utgifter forbundet med dømming dekkes i stor grad av klubben. Se under for nærmere informasjon angående dette.
Utstyr
Rekrutteringsdommere: Rekrutteringsdommere som har klart teoriprøven, og meldt seg på som rekrutteringsdommer, kan mot kvittering få refundert inntil kr. 1 500 for kjøp av dommerutstyr.
Autoriserte dommere: Får dekket inntil kr 2500,-årlig for nødvendig utstyr og oppgradering. Forutsetningen er at man har fungert tilfredsstillende gjennom sesongen enten ved å ha dømt så mange kamper for kretsen at de teller med i den kvote klubben må fylle for dommere, eller fungert som dommere internt i kamper i klubben etter minstekrav.
Klubbdommere Klubbdommere får egen fløyte av klubben. Etter at man har vært klubbdommer kan man bli rekrutteringsdommer dersom man ønsker dette, og da vil man kunne få dekket innkjøp av dommerutstyr. Klubbdommere dømmer med sort genser? Ta kontakt med dommerkontakt, dersom du ikke har noe du kan bruke
Kurs
Vårkurset Dekkes av klubben dersom dommeren har meldt seg på til kretsen for dømming i kommende sesong (gjelder også dersom man har meldt seg på som forfallsdommer, og skal dømme tilstrekkelig antall kamper for kretsen) Det arrangeres også egne oppsamlings/oppdatringskurs for dommere som ikke deltar på vårkurs før sesongstart i Oslo. Se info på OFKr/dommer
Høstkurset Dekkes for både autoriserte dommere og rekrutteringsdommere som blir autorisert etter avsluttet sesong. Forutsetningen er imidlertid at de har fungert tilfredsstillende gjennom sesongen ved bl.a. å ha dømt så mange kamper for kretsen at de teller med i den kvote klubben må fylle.
Klubbdommerkurs Klubbdommerkurset arrangeres av NIF i forkant av hver sesong, dersom nødvendig. Kurset er gratis for alle som er interesserte.