Presentasjon av sportslig utvalg

Klubben har i 2018 opprettet sportslig utvalg både for barnefotballen og ungdom/senior fotballen. Her følger en kort redegjørelse for hva som er SU sine oppgaver og hvem som sitter i de forskjellige utvalgene.

 

Beskrivelse oppgaver til Sportslig Utvalg:

SU medlemmer utnevnes av NIF Fotball styret og medlemmene har en funksjonstid på 1 år av gangen. SU har som sin primære oppgave å passe på at det sportsfaglige utviklingsansvaret i NIF Fotball ivaretas.. Utvalget skal sørge for at klubbens til enhver tid gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer følges av lagene.  SU vil være underlagt Sportslig Leder som har det overordnede sportslige ansvar i NIF Fotball. Sportslig leder er igjen underlagt NIF Fotball Styret.

SU skal være tilgjengelig både for trenere/lagledere og spillere/foreldre i forhold til eventuell misnøye når det gjelder det sportslige, eller ifbm NIF Fotballs sportslige rammer.

 Ansvarsområde/Oppgaver

*          Følge opp og sikre at alle lag følger klubbens sportslige retningslinjer

*         Gjennomgå, rådgive og medvirke til løpende kommunikasjon og forankring av sportsplan i Klubben

*          Utarbeide plan for trenerutdannelse for å sikre kontinuitet og utvikling av trenere.

*          Være rådgivende for at hospitering fungerer som planlagt og at nominering/vurdering av spillere vurderes i henhold til spillerutviklers løpende rapport.

*         Være rådgivende dersom gjeldende sportslige retningslinjer ikke blir etterlevd.

*         Være rådgivende ved fordeling av treningstider

*          Sikre at planer er lagt for oppstart av ny sesong.

*          Sette og kommunisere SUs mål for sesongen, samt løpende følge disse opp

*          Gå foran som et godt eksempel og sikre at våre felles verdier i NIF blir etterlevd og etablert i vår kultur

Disse sitter i SU:

Sportslig utvalg barnefotballen:

 

  • Henning Kronstad mail: henning.kronstad@gmail.com
  • Jan Erik Johansen mail: Jan.erik.johansen@politiet.no
  • Ole Jørgen Kolstad mail: ole-kol@live.no
  • Pål Breen mail: breen@toppfotball.no

 

Sportslig utvalg ungdom og senior fotballen:

 

  • Truls Karoliussen              (trulskaroliussen@gmail.com)
  • Tom-Rune Fagernes        (tom-rune.fagernes@online.no)
  • Roger Johansen               (rogersolliedjohansen@gmail.com)
  • Per Ivar Fors                      (pe-if@online.no)
  • Fredrik Lund Vang            (flv@sydvendtpartners.no)

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar