Hva er NIF barnefotball?

Fotballaktiviteten kategoriseres som barnefotball til og med det året barna fyller 12 år. I Nesodden er barnefotballtilbudet todelt – det ordinære foreldrestyrte tilbudet, og ekstratilbudet, Akademiet, med ansatte trenere. I Norge er, og har det vært, ganske store utfordringer knyttet til organiseringen av barnefotball. Det debatteres hyppig hvordan vi best skal organisere disse årene. Sentralt i debatten er hvor mye fokus som skal legges på utvikling av de ivrigste, kontra det å aktivisere flest mulig. Situasjonen i mange klubber er at dette spørsmålet skaper mange konflikter, og er vanskelig å håndtere for de foreldrene som stiller opp som frivillige. Man vil alltid finne mange barn, og voksne, med ulike ønsker innenfor en gruppe. Dette er bakgrunnen for vår modell der det tradisjonelle grunntilbudet i lagene er bevart, mens akademiet er et ekstratilbud for å gi best mulig ferdighetsutvikling til alle som ønsker det. Enkelt skissert er lagene en sosial plattform som skal favne bredest mulig, mens akademiet besørger spillerutvikling. Akademiet kommer ikke inn som et tilbud før det året spillerne fyller 7 år.

Komme i gang med fotball

Sportslig administrativ leder Frederik Lund Vang følger opp i barnas aller første fotballår, og hjelper foreldrene å organisere aktiviteten.

Organisering av lagene

Inndeling

Vi ønsker å at alle lagene på tvers av skole tilhørighet skal tilhøre en felles treningsgruppe organisert etter kjønn. Det innebærer at alle barnekullene har en tid hvor de disponerer ¾ bane. Dette gjør det mulig å benytte resursene tilgjengelige best mulig og får oss å gi tett og god oppfølging.

I praksis vil dette bety at altså at alle lagene (fordelt etter skole og geografisk tilhørighet) trener på samme område til samme tid.

Støtteapparat rundt laget

Altså er det foreldrene selv som står for driften av lagene innenfor de rammene og retningslinjene som gjelder i klubben. Klubbens sportslige ledelse gir råd, veiledning og oppfølging. Hver gruppe-enhet  skal ha en overordnet lagleder som er klubbens kontaktperson, og har ansvar for å videreformidle til laget. Under denne laglederen er det opp til laget selv hvordan de organiserer støtteapparatet. Men det er viktig at mange er med å bidra, både til selve trenings- og kampgjennomføringen, og også arbeidet rundt laget utenfor banen. Alle små og store bidrag er velkomne. Vi erfarer at det er en klar korrelasjon mellom antall bidragsytende foreldre, og motvirkning av frafall. Alle som jobber med barn skal levere politiattest. Nesodden Fotball har en representant som administrerer dette og det sendes ut mail.

Beskjedside

Hvert årskull vil benytte Spond hvor all informasjon rundt lagene, treninger og kamper blir delt.

Lag-liste

Lagleder må hver vår sende inn lag-liste til daglig leder. Denne laglisten danner grunnlag både for fotball forsikring og treningsavgift. Laget må altså sørge for at klubben til enhver tid har en oppdatert lag-liste.

Dugnader

Hvert år er det en til to dugnader pr. lag. Dugnadsarbeid er stort sett ulike vakter / poster på cupene i regi av klubben og / eller som kioskvakt. Dugnad er ikke frivillig for foreldrene og alle skal bidra. Erfaring tilsier at dersom man fordeler vakter (legges på facebook-siden) så stiller foreldrene, evt. gir beskjed om de ikke kan. Henstillende forespørsler om å stille virker sjelden. Nesodden Fotball (gjerne ved frivillige foreldre) tar selv kontakt når laget har dugnadsplikt. Da handler det om å organisere personer til vakt og melde inn navn og kontaktdata til klubben.

Bekledning.

Kamptøy: Klubben stiller med en drakt til hver spiller, samt keepertrøyer til laget. Drakter skal KUN brukes til kamp, aldri trening. Behov for drakter meldes inn til klubben.

Treningstøy: Nesodden Fotball har avtale med Engergihuset Sport og Fritid på tangen senteret. www.e-husetbutikk.no. Det er viktig at alle som kjøper treningstøy på Energihuset oppgir Nesodden Fotball som referanse, da får man rabatt og kjøpet registrert på klubben.

Vi kommer til å gjøre 2 eller 3 utstyrsbestillinger i løpet av året, hvor man kan benytte seg av pakketilbud gjennom klubben. Informasjon om dette kommer når det nærmer seg hver enkelt bestilling.

Lagsutstyr

I klubben benyttes felles lagsutstyr (baller, hatter/kjegler, vester, koordinasjonsutstyr, og lignende). Dette er å finne i ballboden. Det er viktig at alle som benytter dette bidrar til å ivareta klubbens utstyr ved å få alt inn igjen i boden. Ta ansvar ikke bare for det du tok med ut. Bidra til å holde ballboden ryddig.

Treningstider

For maksimal utnyttelse av våre arealer, er det et eget oppsett for hver enkelt dag gjennom hele året. Tidsperiodene vil være April til Oktober og November/Januar- April., På vinterstid er banen holdt av til kamper perioden 12.00- 1700 i helgene, mens det i sommerhalvåret berammes kamper fra kretsen primært på hverdager. Det kommer mail fra administrasjonen når det er tid for å sette opp sine ønskede treningstider.

Kamper

For 7-8 åringene arrangerer klubben i samarbeid med naboklubber en egen serie, kalt kiwi-miniserie, som går hver onsdag fra 17.00. Etter de to første årene skal lagene ut i Osloserien (de spille nesten alle kamper i Follo).

7-10-åringene spiller 5erfotball og 11-12 år spiller 7erfotball. Vi spiller 5er på ca 30×20 meter og 7er på ca 50×30 (kvart 11er). kampreglement i barnefotballen, se http://www.fotball.no

Legg igjen en kommentar